Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni.
Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do RespiCare wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Zwracany w trybie określonym w powyższym punkcie towar powinien być dostarczony (odesłany) do RespiCare w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne).

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony
• Zwracane towary muszą być kompletne
• Produkty, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu
• Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

Jednocześnie informujemy o warunkach gwarancji naszego sprzętu:
Gwarancja na maski i akcesoria CPAP wynosi 3 miesiące, natomiast gwarancja na aparaty CPAP/Auto CPAP/ BiPAP wynosi 2 lata, jeśli karta gwarancyjna nie stanowi inaczej.

Odstąpienie od umowy:
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

RespiCare Fayez Afana
ul.  Leszno 34/36, 01-199 Warszawa
NIP: 838 158 80 22
Tel. 22 400 07 07
E-mail: biuro@respicare.pl 

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, kurierem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Informujemy, że wszelkie koszty związane z wysyłką produktów ponosi Klient.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Warunki gwarancji maski:

Firma Respicare gwarantuje, że sprzedawane zestawy masek (w tym oprawa maski, wkładka i uprząż) będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres 90 dni od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

  • skutków normalnego użycia wolnych od wad: sprzętu, wyposażenia sprzętu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, wynikającego z normalnego używania, ani też przedmiotów jednorazowego użytku, w szczególności: rozciągnięcia materiału, utraty przyczepności, zmiany koloru, zmiany struktury ze względu na kontakt z wilgocią, skórą, twardnienia silikonu, a także wyblaknięcia, skruszenia, wytarcia lub ubicia materiału.
  • uszkodzenia, wyposażenia produktu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, wynikające z zastosowania nadmiernej siły fizycznej w postaci uciskania, zrywania, ciągnięcia itp. przy używaniu produktu, w szczególności: pęknięć silikonu maski u nasady nosa, wyłamania zatrzasków, pęknięcia, przedziurawienia rur poprzez ciągnięcie z pominięciem gumowego elementu zaciskowego, kolanka maski lub wyłamania mocowania uprzęży maski.

Warunki gwarancji aparatów CPAP/ koncentratorów tlenu:
Firma Respicare gwarantuje, że sprzedawane aparaty CPAP i koncentratory tlenu będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres gwarancji widoczny na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń wynikłych z nieodpowiedniego używania sprzętu, w szczególności używania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia lub instrukcją obsługi:
  • zanieczyszczenia dymem papierosowym lub z dymem z pieca
  • dostania się wilgoci do wnętrza oraz występujących śladach po jej obecności w środku urządzenia, wylaniem wody lub innej cieczy na urządzenie, itp.
  • uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej konserwacji, czyszczenia lub przechowywania urządzenia (np. pozostawiania na dzień aparatu z podłączonym pojemnikiem napełnionym wodą, brakiem systematycznie wymienianych filtrów powietrza)
  • uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, w szczególności związanych z przepięciami w sieci energetycznej lub komunikacyjnej oraz wynikłych z nieprawidłowego podłączenia sprzętu do tych sieci, związanych z wyładowaniami atmosferycznymi.